Prosument, kim jest?

Prosumenci – kim są? Jak definiujemy?

Prosumenci to osoby łączące dwie funkcje: wytwarzania i jednoczesnej konsumpcji. W przypadku energii elektrycznej odnosi się to do procesu wykorzystania źródeł energii odnawialnej na własne potrzeby gospodarcze. Prosumentem może być osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą, firma czy rolnik, którzy to dysponują i wykorzystują panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej.

Wiadomym jest, iż instalacje fotowoltaiki to energii ekologiczna, znaczne oszczędności budżetowe i samowystarczalność. Z drugiej jednak strony pozostaje problematyka zmienności czynników atmosferycznych, lokalizacji paneli, naturalnych pór roku. Wszystko to rzutuje na efektywność fotowoltaiki w poszczególnych sezonach roku. Wzmożona produkcja energii elektrycznej w okresie letnim może okazać się ponadnormatywna w stosunku do zużycia prosumenta, podczas, gdy w okresie zimowym może być zbyt mała podaż energii z fotowoltaiki względem zapotrzebowania prosumenta. Rozwiązaniem jest uzyskanie omawianego statusu prosumenta.

Jakie korzyści płyną z bycia prosumentem w zakresie energii elektrycznej?

Prosument jako odbiorca końcowy dokonuje odbioru energii elektrycznej wytworzonej przez siebie, ale wcześniej nie zużytej, od zakładu energii elektrycznej. Magazynowanie energii elektrycznej jest niemożliwe z jego perspektywy, a więc prosument oddaje nadwyżki energii ze swojej mikroinstalacji do energetycznego zakładu. Odbywa się to na podstawie podpisanej umowy kompleksowej. Energię tą prosumenci mogą odebrać w sezonach zmniejszonej produkcji fotowoltaiki w określonych proporcjach.

Warto również pamiętać o tym, iż bycie prosumentem to budowanie niezależności energetycznej, ekologiczna świadomość, czerpanie finansowych korzyści z obniżki kosztów eksploatacyjnych, a także gwarancja przed nieprzewidywanymi zwyżkami cen za energię elektryczną.

Jak kształtuje się odbiór energii elektrycznej w ramach umowy prosumenckiej?

Rozliczenie z zakładem energetycznym w charakterze prosumentów nigdy nie dotyczy 100% naszych zmagazynowanych zapasów. Dlaczego? Różnica w odbiorze dotyczy przede wszystkim kosztu tzw. przesyłu, czyli ponoszone za transport i magazynowanie energii elektrycznej. Przyjmuje się, że za każdą przekazaną do sieci kWh prądu, właściciel instalacji fotowoltaicznej może za darmo odebrać:

  • 0,8 kWh przy instalacji o mocy do 10 kW – mniejsze instalacje;
  • 0,7 kWh przy instalacji o mocy powyżej 10 kW – mocniejsze instalacje

Jeżeli nadwyżka nie pokryje zapotrzebowania na energię gospodarczą danego gospodarstwa domowego to, za każdą kWh trzeba będzie zapłacić tyle, ile wynosi aktualna cena prądu.

Rozliczenie z zakładem energetycznym dokonywane jest w ramach minionego roku.

Jakie kroki należy podjąć, aby zostać prosumentem?

Należy postępować kolejno:

– zgłosić się do dystrybutora energii elektrycznej, aby przyłączyć mikroinstalację do sieci energetycznej Operatora;

– wypełnić zgłoszenie/dokumentu instalacji;

– dostosować układ pomiarowo-rozliczeniowy do sieci Operatora i przyłączenie;

– potwierdzić przyłączenie;

– podpisać umowę prosumencką wraz z regulaminem sprzedaży energii elektrycznej.

Należy mieć na uwadze, że opłaty stałe będą ponoszone regularnie – zgodnie z cennikiem operatora. Są to tzw. opłaty abonamentowe.

INFOLINIA: 530 000 102